Een logo van www.klantenvertellen.nl

Score 9,4!

Vragen? Bel gratis 0800 2010

Vragen? 0800 2010

Eenvoudig je
WOZ verlagen

72.836 mensen gingen je voor!

Verlaag je WOZ →

9,4

Een oranje sterEen oranje sterEen oranje sterEen oranje sterEen halve ster
WOZwet.nl Klantenvertellen reviews

Algemene voorwaarden

We zijn graag duidelijk over hoe we te werk gaan. Daarom hebben we alle kleine lettertjes overzichtelijk gemaakt.

Verlaag je WOZ →

Kort en krachtig

Langdradige algemene voorwaarden en juridische taal vindt niet iedereen prettig om te lezen. Daarom leggen we elk artikel van onze algemene voorwaarden in normale taal nog even kort voor je uit. Bij vragen staan we je graag te woord.

Onze gunstige voorwaarden
Een groene checkmark

100% gratis, je gemeente vergoedt alle kosten

Een groene checkmark

No cure, no pay bij volledige afronding aanvraag

Een groene checkmark

Geen doorlopende machtiging

Een groene checkmark

Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om

WOZwet.nl - Verlaag je WOZ-waarde en betaal minder WOZ-belasting. - het best beoordeelde WOZ-bureau

Samengevat en toegelicht

Artikel 1: Algemeen

In dit artikel vertellen we dat WOZwet.nl een merknaam is van Het nieuwe WOZ-bureau B.V. en dat het doel van deze onderneming is om cliënten kosteloos (juridisch) bij te staan in alles wat met de WOZ te maken heeft.

Artikel 2: Definities

In dit artikel vertellen we dat wij WOZwet.nl, onderdeel van Het nieuwe WOZ-bureau B.V. zijn, dat jij de opdrachtgever bent en wat we bedoelen met verschillende termen die we gebruiken in de algemene voorwaarden.

Artikel 3: Altijd kosteloos en proceskostenvergoeding

In dit artikel leggen we uit wat altijd kosteloos betekent; voor jou kost bezwaar maken nooit geld. Bij succes kent de gemeente een kostenvergoeding toe aan ons. Heel soms wordt onze vergoeding met jouw gemeentelijke belasting verrekend of aan jou overgemaakt. In dat geval vragen we je dit bedrag aan ons door te storten. Natuurlijk is de volledige belastingbesparing altijd 100% voor jou, bij ons betaal je nooit een commissie. Als je zelf de opdracht tussentijds stopzet dan zijn hier wel kosten aan verbonden.

Artikel 4: Toepasselijkheid

In dit artikel vertellen we dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn op elke opdracht en dat hier alleen schriftelijk van afgeweken kan worden.

Artikel 5: Opdrachten

In dit artikel vertellen wij dat we jouw aanmelding aanvaarden zodra wij deze in behandeling nemen. Iedere opdracht is eenmalig, wij werken niet met een doorlopende machtiging. We geven ook aan dat wij jouw aanmelding mogen weigeren of stopzetten, bijvoorbeeld wanneer de slagingskans erg laag is. Natuurlijk houden we je hiervan op de hoogte. Als je zelf de opdracht tussentijds stopzet dan zijn hier kosten aan verbonden, er geldt geen bedenktijd.

Artikel 6: Gegevensverstrekking

In dit artikel vertellen we dat wij soms gegevens van jou nodig hebben, bijvoorbeeld tijdens de aanmelding. Als jij te laat, geen of verkeerde gegevens doorgeeft kunnen wij er niets aan doen als het bezwaarschrift bijvoorbeeld wordt afgekeurd. Natuurlijk proberen we dit samen te voorkomen, wij houden je altijd op de hoogte.

Artikel 7: Aansprakelijkheid en klachten

Wij doen ons uiterste best voor jou, maar kunnen niets garanderen. Wanneer wij roekeloos te werk zouden gaan of er opzet in het spel zou zijn, mag je ons binnen 30 dagen aansprakelijk stellen.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

In dit artikel vertellen we dat alles wat wij maken, zoals rapporten, ons intellectueel eigendom is en dat deze materialen niet zomaar gedeeld mogen worden.

Artikel 9: Geheimhouding

We gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om en zullen deze niet delen met andere partijen, behalve wanneer dit noodzakelijk is om jou goed van dienst te kunnen zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer we jouw bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

Artikel 10: Toepasselijk recht

In dit artikel vertellen we dat we klachten en geschillen altijd eerst samen proberen op te lossen. Wanneer we er toch niet samen uit zouden komen, dan is het Nederlandse recht van toepassing.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

WOZwet.nl is een merknaam van Het nieuwe WOZ-bureau B.V. en heeft ten doel het verlenen van, voor de cliënt kosteloze rechtsbijstand inzake de wet waardering onroerende zaken (WOZ) alsmede het geven van juridische adviezen, het verrichten van taxaties en het uitvoeren van werkzaamheden rondom de WOZ in de breedste zin van het woord, op grond van welke titel dan ook.

Artikel 2 - Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

  1. WOZwet.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Doemesdweg 8A, 6004RN Weert en ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 85317187 tevens handelend onder de naam Het nieuwe WOZ-bureau BV.
  2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die WOZwet.nl een opdracht heeft verstrekt of beoogt te verstrekken.
  3. Partijen: WOZwet.nl en de opdrachtgever gezamenlijk.
  4. Opdracht: iedere tussen WOZwet.nl en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst waarmee WOZwet.nl zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden om als gemachtigde van de opdrachtgever bezwaar of beroep in te dienen tegen vastgestelde WOZ-waarde(s).
  5. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail, communicatie per online chatdienst of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
Artikel 3 - Altijd kosteloos en proceskostenvergoeding

3.1 - De opdracht wordt verricht op basis van no cure no pay, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen of door WOZwet.nl uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2 - Indien er sprake is van een verlaging van de WOZ-waarde voor opdrachtgever, een cure, zal opdrachtgever aan WOZwet.nl een honorarium, een pay, verschuldigd zijn. De hoogte van het honorarium zal worden bepaald aan de hand van de forfaitaire regeling uit het besluit proceskosten bestuursrecht en de door WOZwet.nl verrichte proceshandelingen.

3.3 - Indien WOZwet.nl op basis van no cure no pay bezwaar maakt, betaalt de gemeente de kosten op grond van het wettelijk stelsel. Indien het bezwaarschrift door de gemeente wordt afgewezen, draagt WOZwet.nl de kosten van de procedure. In een voorkomend geval wordt het verrichten van de opdracht op basis van no cure no pay, waar nodig, door WOZwet.nl bevestigd middels de opdrachtbevestiging.

3.4 - In alle gevallen komt de door een overheidsorgaan in het kader van de opdracht betaalde proceskostenvergoeding toe aan WOZwet.nl. De opdrachtgever verplicht zich om het bedrag voor de vergoeding van de proceskosten zoals vermeld in de artikelen 7:15 Awb en 8:75 Awb, dat door een overheidsorgaan eventueel is overgemaakt op zijn bankrekening in het kader van door WOZwet.nl in opdracht van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, binnen twee weken na ontvangst door te storten op een door WOZwet.nl aangewezen bankrekening.

3.5 - Indien een opdracht door WOZwet.nl wordt uitgevoerd op basis van no cure no pay, worden door de opdrachtgever zonder voorafgaande uitdrukkelijke instemming van WOZwet.nl, geen beslissingen genomen dan wel mededelingen gedaan betreffende ingestelde bezwaar-/beroepsprocedures bij een overheidsorgaan, welke van invloed kunnen zijn op de uitkomst van de ingestelde procedures inzake het treffen van schikkingen of intrekken van ingestelde procedures.

3.6 - WOZwet.nl is te allen tijde gerechtigd om (gerechtelijke) procedures op te starten ten behoeve van het verkrijgen van een proceskostenvergoeding uit hoofde van de uit te voeren opdracht. Opdrachtgever verplicht zich ertoe hieraan zijn medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan hetgeen is overeengekomen op basis van no cure no pay vervalt.

3.7 - Indien de gemeente een vergoeding betaalt aan de opdrachtgever op grond van ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’, welke voortvloeit uit een actie van WOZwet.nl, komen de gelden die uit die dwangsom(men) voortvloeien, ten gunste van WOZwet.nl.

3.8 - Betalingen uit hoofde van de opdracht, door de opdrachtgever aan WOZwet.nl te voldoen, dienen te geschieden middels overboeking, binnen 14 dagen na factuurdatum.

3.9 - Indien tijdige betaling door de opdrachtgever achterwege blijft, zal de opdrachtgever een herinnering ontvangen. Volgt binnen de daarin gestelde termijn geen betaling, dan zal de opdrachtgever een aanmaning ontvangen. Indien ook daaraan geen gehoor wordt gegeven, zal WOZwet.nl een incassobureau inschakelen ter invordering van het factuurbedrag. De opdrachtgever is de wettelijke rente verschuldigd alsmede de (al dan niet gerechtelijke) kosten die WOZwet.nl redelijkerwijze dient te maken teneinde dit bedrag te verkrijgen. Voor de buitengerechtelijke kosten geldt het bepaalde in de Wet incassokosten (WIK).

Artikel 4 - Toepasselijkheid

4.1 - Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van WOZwet.nl en iedere opdracht, waaronder mede begrepen eventuele aanvullende en vervolgopdrachten.

4.2 - Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

4.3 - Vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Nietige of vernietigde bepalingen worden geacht geconverteerd te worden in een bepaling, voor zover mogelijk met behoud van inhoud en strekking daarvan, die niet als nietig of vernietigbaar wordt aangemerkt.

4.4 - De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, onverminderd de mogelijkheid van partijen de toepasselijkheid daarvan toch geheel of gedeeltelijk uitdrukkelijk en schriftelijk overeen te komen.

Artikel 5 - Opdrachten

5.1 - Een opdracht wordt eerst geacht door WOZwet.nl te zijn aanvaard en daarmee tot stand te zijn gekomen, na schriftelijke bevestiging daarvan door WOZwet.nl aan de opdrachtgever, dan wel, bij ontbreken daarvan, nadat WOZwet.nl, met kennelijke instemming van de opdrachtgever, met de opgedragen werkzaamheden een feitelijke aanvang heeft gemaakt.

5.2 - Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en te zijn aanvaard door WOZwet.nl.

5.3 - Iedere opdracht is in beginsel eenmalig en heeft slechts betrekking op de beschikking waar de opdrachtgever kennelijk de opdracht voor heeft afgegeven. De opdracht kan schriftelijk of per mail telkens met één (aanslag)jaar worden verlend.

5.4 - Bij de uitvoering van de opdracht is WOZwet.nl gerechtigd om derden in te schakelen. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Iedere eigen aansprakelijkheid van WOZwet.nl voor een fout of tekortkoming van de door WOZwet.nl ingeschakelde derden is uitgesloten. Voor zover deze derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten jegens WOZwet.nl beperken, is WOZwet.nl gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

5.5 - WOZwet.nl is te allen tijde bevoegd om een opdracht geheel of gedeeltelijk te weigeren, opschorten, ontbinden of tussentijds op te zeggen, zulks onder opgave van redenen en zonder dat WOZwet.nl enige schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd is.

5.6 - Indien de opdracht door opdrachtgever wordt ingetrokken of geannuleerd en er door WOZwet.nl werkzaamheden zijn verricht of op andere wijze kosten zijn gemaakt, vervalt de no cure, no pay afspraak. De kosten zullen dan per proceshandeling in rekening gebracht worden.

5.7 - Omdat het gaat om een service waarbij korte deadlines gelden en tijdig indienen essentieel is, starten wij onze werkzaamheden direct. Gegevens worden geautomatiseerd opgevraagd op het moment dat een aanvraag ingediend wordt. Er is geen herroepingsrecht van 14 dagen van toepassing zoals bedoeld in art. 6:230 O BW omdat er geen koop heeft plaatsgevonden en omdat de service direct start na het indienen van een aanvraag.

Artikel 6 - Gegevensverstrekking

6.1 - De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie en eventuele overige benodigdheden, waarvan WOZwet.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan WOZwet.nl worden verstrekt.

6.2 - In het bijzonder dient de opdrachtgever alle voor de uitvoering van het bezwaar of beroep relevante bescheiden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee werkdagen vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen het bezwaar of beroep moet worden ingediend, aan WOZwet.nl te doen toekomen. Indien de voornoemde bescheiden op een later tijdstip worden overlegd, behoudt WOZwet.nl zich het recht voor het betreffende dossier niet in behandeling te nemen. Voor de eventuele schade voortvloeiende uit een niet tijdig ingediend bezwaar- en/of beroepschrift, is WOZwet.nl niet aansprakelijk.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid en klachten

7.1 - Verstrekte opdrachten worden door WOZwet.nl uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de wijze waarop aan de opdracht al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen en de opdrachtgever vrijwaart WOZwet.nl van aanspraken van derden dienaangaande.

7.2 - WOZwet.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door en/of die verband houdt met onjuistheden of onvolledigheden in de door de opdrachtgever aan WOZwet.nl verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan WOZwet.nl kan worden toegerekend. WOZwet.nl is onder meer dan ook niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig indienen van een bezwaar- of beroepsschrift als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden, bijvoorbeeld post instanties.

7.3 - WOZwet.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. WOZwet.nl is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in artikel 7.4, jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van WOZwet.nl in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de opdracht vereiste vakkennis en middelen.

7.4 - Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van WOZwet.nl, is de aansprakelijkheid van WOZwet.nl voor schade verband houdende met de uitvoering van de opdracht, beperkt tot ten hoogste het honorarium dat WOZwet.nl in het kader van de opdracht heeft ontvangen of in rekening heeft gebracht.

7.5 - Mocht WOZwet.nl aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft WOZwet.nl te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De opdrachtgever dient WOZwet.nl hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van WOZwet.nl ter zake vervalt.

7.6 - De opdrachtgever vrijwaart WOZwet.nl van zijn eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan WOZwet.nl toerekenbaar is.

7.7 - Een klacht met betrekking tot de door WOZwet.nl in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden, dient, op straffe van verval van alle aanspraken, binnen 30 dagen nadat de opdrachtgever de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, heeft ontdekt, althans redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk bij WOZwet.nl te worden ingediend. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 8 - Intellectuele eigendom

WOZwet.nl behoudt zich alle hem krachtens de wet toekomende rechten van intellectuele eigendom voor. De opdrachtgever is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WOZwet.nl, niet gerechtigd tot het vermenigvuldigen, openbaar maken of ter kennis brengen van rapporten, presentaties, adviezen, materialen, teksten enz. welke de opdrachtgever in het kader van de opdracht van WOZwet.nl heeft ontvangen. De opdrachtgever vrijwaart WOZwet.nl voorts van alle eventuele aanspraken van derden indien opdrachtgever dit verbod overtreedt.

Artikel 9 - Geheimhouding

9.1 - WOZwet.nl is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die aan WOZwet.nl gedurende de werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht als vertrouwelijk is toevertrouwd of ter kennis is gekomen of waarvan WOZwet.nl het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs behoort te begrijpen, e.e.a. behoudens voor zover het delen van die informatie met derden noodzakelijk is ter uitvoering van de opdracht.

9.2 - WOZwet.nl behoudt het recht voor de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10 - Toepasselijk recht

10.1 - Op de rechtsverhouding tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 - Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.